ETISK PLACERINGSPOLICY

Etisk placeringspolicy för Svarta Örns Orden

Målet med kapitalförvaltningen inom Svarta Örns Orden är att uppnå bästa möjliga och uthålliga avkastning. Kapitalförvaltningen ska också ske i enlighet med Svarta Örns Ordens grundläggande värderingar. Syftet med vår etikpolicy är därför att ange riktlinjer för hur Storlogens, Riddarelogers, Stadslogers och Hjälpkassans tillgångar ska förvaltas.

Med vår etikpolicy vill vi visa vår ambition att verka för global rättvisa och en bättre miljö.

Vår etiska plattform

Etik handlar ibland om att göra svåra avvägningar. I placeringsverksamhet går det inte alltid att välja mellan gott och ont, utan det gäller att medvetet och ansvarsfullt navigera i en stor gråzon med svåra etiska dilemman.

Svarta Örns Ordens kapitalförvaltning skall kännetecknas av ett etiskt förhållningssätt, vilket innebär att vi inte skall äga andelar i verksamheter vars huvudsakliga inriktning berör alkohol, tobak, vapentillverkning eller pornografi. Verksamheterna skall inte heller i miljöfrågor motverka hållbar utveckling eller åsidosätta FN´s kärnkonventioner om mänskliga rättigheter och demokrati.

• skydd mot diskriminering, tvångsarbete och barnarbete
• hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
• respekt och främjande av civila och politiska rättigheter
• regler med hänsyn till miljön
• regler för affärsverksamhet, marknadsföring, kvalitet och säkerhet av företagets produkter.

Vi lägger också stor vikt vid att tydligt kommunicera vår etikpolicy, våra beslut och vårt resultat inom hela vårt ordenssällskap. Vår förhoppning är också att vårt etiska arbete ska vara en vägvisare och en inspirationskälla för andra.

Fastställd av Stormästaren och Stora Rådet den 2 september 2011