Hur styrs svarta örns orden?

Svarta Örns Orden har en lednings- och en rituell organisation:

Ledningsorganisation:
Stormästaren
Stora Rådet
Riddareråden
Styrande råden
Klubbstyrelserna

Rituell organisation:
Stormästaren
Storloge
Riddareloge
Loge
Klubb

Stormästare 2

Stormästaren

Stormästare Lennart Håwestam är en 74-årig beteendevetare med erfarenhet från det civila samhället där har varit styrelseordförande i ett 50-tal organisationer på såväl lokal som regional och nationell nivå.

Yrkeslivet har präglats av chefsposter inom det statliga och enskilda området. Han har även innehaft diverse politiska uppdrag på kommunal nivå.

Stora rådet

Stora Rådet är Svarta Örns Ordens ledningsfunktion som handhar det strategiska utvecklingsarbetet inom Orden. Rådet har också det övergripande ansvaret för att underliggande organisation följer det rituella arbetet enligt Ordens lagar och förordningar. Ett viktigt arbete för rådet är att samordna Ordens verksamhet så att den utvecklas på samma sätt var i landet verksamhet än bedrivs.

Riddarelogerna

En Riddareloge leds av en Riddarelogemästare och dennes Råd. Under sig samlar Riddarleogerna loger och damklubbar i sitt närområde. Riddarelogen fungerar som en länk mellan Stora Rådet & Stormästaren och de loger som ingår i Riddarelogen. Dessutom ges sjunde och åttonde graden av Riddarelogen.

Riddarelogemästaren och hans råd är också ansvariga för att de loger och damklubbar som ingår i Riddarelogen följer ordens lag och ritualer på ett korrekt sätt. Han skall också se till så dessa får den utbildning som anses vara behövlig.

Logerna

Alla medlemmar i Svarta Örns Orden har sin hemvist i någon av våra 11 loger. Det är i logerna man påbörjar sin etiska resa och det är också där den mesta verksamheten såsom gradgivningar, medlemsmöten, utflykter, resor m m bedrivs. I nuläget finns endast loger för män medan logeverksamheten för damer är under uppbyggnad.

Första Graden 2018

Damklubbarna

Sedan 2016 finns damloger på några av de platser herrloger finns. Meningen är att när det kvinnliga medlemsantalet är tillräckligt stort omvandla klubbarna till loger. Samma verksamhet som bedrivs i herrlogerna finns även i damklubbarna. För närvarande finns 6 stycken damklubbar – Svarta Örns Ordens ambition är att det så småningom skall finnas damklubbar på alla ställen där Orden är representerad