Historik om Arnäsholm och dess kapell

Arnäsholm är ett gammalt gods. År 1546 antecknades Severin Kjl som ägare till Arnäsholm. Han var Gustav Wasas hövitsman som erhållit stora förläningar i Kind, däribland Hofsnäs. Gustav Wasa lär ha besökt godset under sitt besök på Torpa stenhus, där han hämtade sin tredje gemål Katarina Stenbock. I ägarlängden återfinns Carl Leopold Sundbeck som förvärvade godset 1904. Carl Leopold Sundbeck är född 1865 i Hjärtums socken. Han var en Svensk Nationalist, Riddare, Fil Doktor, Präst, Publicist och godsägare. Carl Leopold Sundbeck tog mogenhetsexamen i Stockholm 1884, examen i teologi i Uppsala 1893 och prästvigdes i Skara 1895. År 1897 deltog han som frivillig i Greklands krig mot Turkiet. Men han vantrivdes som präst och fick avsked 1901. Därefter förvärvade han Arnäsholms gods 1904. Carl Leopold Sundbeck omnämns i BIrgit Th. Sparres romansvit ”Gårdarna runt sjön som Lasse Löven på Ekenäs”. Mellan åren 1911-1915 var han gift med Ebba Wendela Wachtmeister och från 1924 med Anna Kjellander. 

Arnäsholms kapell

Under det finska inbördeskriget 1918 var Carl Leopold Sundbeck delaktig på de vitas sida i den svenska brigaden under general Gustaf Mannerheims ledning. Svenska brigaden är namnet på det rikssvenska frivilligförband som ingick i de vitas stridsstyrka. Carl Leopold Sundbeck har enligt legenden lovat mitt under brinnande krig i Finland, om han överlevde krigets fasor så skulle han bygga ett minneskapell på sitt gods, till de stupades minne. hans dröm var att detta skulle bli en samlingsplats för frihetskrigets veteraner och dess anförvanter på båda sidor om Bottenhavet. Invigningen av kapellet ägde rum första september 1925 av biskopen i Tammerfors, Jaakko Gunnerus assisterad av svenske komministern Arvid Hellström. Kapellet överlämnades till ”Minnesförbundet Sverige-Finland men initiativtagarnas bortgång hindrade planernas förverkligande och den nämda föreningen upplöstes. Carl Leopold Sundbeck avled den 30 mars 1927. Åren 1965-1966 och 1967 hade man söndagsskola på sommaren i Arnäsholms kapell. Initiativstagare till detta var den förre kyrkoherden i Sexdrega Lars-Olof Johansson under överinseende av Bertel Sundbeck, vilket var mycket uppskattat av de boende barnen i Ljushult.

Under Uppsalatiden var Sundbeck 1889 en av stiftarna till Fosterländska studentförbundet (som uppgick i Föreningen Heimdal 1910), och under flera år dess ordförande. År 1897 deltog han som frivillig i Greklands krig mot Turkiet, och studerade därefter vid Universitetet i Heidelberg samt blev där filosofie licentiat. Sina romantiskt-idealistiska intryck av det tyska studentlivet utgav han senare under titeln Det unga Germanien. Han fick sedan statsanslag för att studera svenska emigranter i USA och Kanada, och var även verksam i Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet.

Under första världskriget agiterade han i broschyren Sveriges utrikespolitik under världskriget i 1800-talets belysning (1915) under pseudonymen Gammelsvensk för Sveriges uppslutning på Tysklands sida i avsikt att återerövra Finland och återuppliva en ärorik historisk tradition. 1917 bildade han Sveriges fosterländska ungdomsförbund. Under finska inbördeskriget var han verksam på den vita sidan. Han erhöll Frihetskorset av tredje klass 1918.[2] I Självtagen diplomati (1924) skildrar han försök att påverka de maktägande i Sverige och Finland i syfte att återföra Åland till Sverige.

 Minnesförbundet Sverige Finland, denna tavla går att beskåda i sakristian i Arnäsholms kapell
Efter Carl Leopold Sundbecks bortgång stod kapellet oandvänt i många år. Ända fram till 13 maj 1948. Då donerade sonen Bertel Sundbeck kapellet med tillhörande markområde till Svarta Örns Orden i Borås som sedan dess äger och vårdar kapellet och med sin kristna livssyn följande fyra grundpelare:
Efter Carl Leopold Sundbecks bortgång stod kapellet oandvänt i många år. Ända fram till 13 maj 1948. Då donerade sonen Bertel Sundbeck kapellet med tillhörande markområde till Svarta Örns Orden i Borås som sedan dess äger och vårdar kapellet och med sin kristna livssyn följande fyra grundpelare:

Gudstro.

Fosterlandskärlek.

Broderskap.

Barmhärdighet. 
Interiörbild från Arnäsholms kapell
Interiörbild från Arnäsholms kapell

Söndagen den 5 september 1948 stod Arnäsholms kapell färdigt för återöppnande efter utförda reparationer. Boråslogen hade fått ansvar att förvalta denna donation. Återöppnandet skedde i anslutning till Boråslogens 20-års jubileum. I högtidligheterna deltog förutom Boråslogens ledande män ett stort antal bröder med Stormästare Olof Traung i spetsen samt överkaplan Einar Wieselgren, Styrande Mästarna i Borås, Varberg, Skara och Örebro. Dessutom representanter som prosten Sam Melin, komminister Nils Toft, Borås och kyrkoherde John Bunge som representant för Ljushults församling. Ett antal sångarbröder från Göteborg och Boråslogen samt musiker deltog vid detta högtidliga återöppnande av Arnäsholms kapell. Kapellet är byggt med Hedareds stavkyrka som förebild som är beläget i Sandhults pastorat som är uppfört på 1200-talet. Arnäsholms kapell är byggt av gammalt kärntimmer från en av godsets utgårdar, löjnatsbostället Gyltebacka i Roasjö.Man har använt samma åldriga byggnadssätt som i Hedared. Väggarnas stående timmer hålls samman av en ram bestående av hörnstolpar med liggande bjälkar nertill och upptill. De gamla träbänkarna i kapellet kommer från Carolikyrkan i Borås där man bytte ut dessa 1907. Det är 13 bänkar som symboliserar Jesus och de tolv apostlarna. Bänken längst fram till höger symboliserar Judas som förrådde Jesus. Kapellets kor är helt svart med en altartavla i miniatyr föreställande de Tre Vise Männens färd mot Betlehem.

Broder Bertel Sundbeck Arnäsholm.
Broder Bertel Sundbeck Arnäsholm.
Arnäsholms kapells dopfunt

Arnäsholms kapell har en mycket säregen dopfunt som är utskuren ur en kraftig trästock och rikt dekorerad med olika motiv. Altardukarna och dopkannan som står i dopskålen är skänkta av Gun och Sture Johansson i Dalsjöfors

Klockstapel Arnäsholms kapell

På nyårsdagen 1951, då Boråsbröderna samlats i Arnäsholms Kapell och kaplan Bertil Eriksson predikade då invigdes den av Kinnabröderna skänkta kyrkklockan med sin stapel. Klockstapeln hade ritats med en konstnärlig utfört ritning av Stormästaren och med virke från Arnäsholms skogar. I klockstapeln på kullens krön har klockan inskriptionen. ”Var och en som är av sanningen hör min röst”. Klockan är gjuten av M & E Ohlsson i Ystad. Under 1950 började man med helgmålsböner för allmänheten på lördaskvällar. Under 1951 gavs det tillstånd att förrätta vigslar och dop och har sedan dess varit mycket uppskattat i Arnäsholms Kapell. Dessutom har logen inköpt ett intilliggande markområde för 5ooo kr. Avsikten är att här en gång i framtiden uppföra ett vilo- och rekreationshem för bröderna och deras anhöriga.

”Om du käre broder någon gång känner dig nere och icke har full harmoni i ditt sinne. Sök dig då hit ut och möt då på denna helgade plats, din Gud och finn åter harmoni i ditt liv”.

Stormästare Olof Traung vid återöppnandet av kapellet:

Den 27 maj 1953 hade kapellet besök av biskop Bo Giertz från Göteborg. Den 27 september 1953 förrättades korsplantering vid Arnäsholms kapell med anledning av Boråslogens 25-årsjubileum under närvaro av Stormästare Olof Traung. Under maj månad 1964 invigdes votivskeppet som byggts och skänkts av bröder från Göteborgs-logen, nämligen Allan Olofson och Isidor Lundvall. En sådan invigning av votivskepp hade icke skett i någon svensk kyrka de senaste 100 åren.

Votivskeppet
Votivskeppet
S:t Erik ca 1300

Riksantikvarieämbetet har gjort följande utlåtande om skulpturen som är placerad i Arnäsholms kapell. Skulpturen föreställer uppenbarligen ett manligt helgon i fotsid klädnad. Proportionerna gör det troligt att skulpturen är stympad nertill och att fötterna är av senare datum. Det tycks vara en helig konung som avbildas; men huvudet upptill verkar vara försett med en horisontell pannring viken bör ha uppburet en krona av metall. Eftersom figuren är skägglös föreställer den troligen S:t Erik, eftersom denne i motsats till S:t Olof ofta avbildas utan skägg. Detta är dock omtvistat och identifikationen kan i så väl skulptutens nederdel samt underarmar och händer med tillhörande attribut (spira/svärd/yxa och riksäpple) saknas. Skulpturen kan dateras till ca år 1300. Den synes ha visst stilistiskt samband med den franskinfluerade skulptur som uttgått ur kretsen kring Uppsala Domkyrkas byggnadshytta. Enligt uppgift kommer skulpturen från Gisslarbo i Västmanland. Gisslarbo är ett f.d. järnbruk i Malma socken utanför Köping. Malma kyrka härrör troligen från 1300-talet. Även fornforskaren Richard Dybeck omtalar på 1840-talet om några skulpturer. Det är alltså tänkbart att skulpturen i Arnäsholms kapell är en av de fyra icke närmare specificerade skulpturerna från Malma kyrka.

Landskapssköldar

Bakom läktaren hänger det landskapssköldar. Sköldarna på läktarbröstet symboliserar Svarta Örns Ordens tio olika grader.

Under sommaren från och med midsommarafton och till och med augusti månads utgång på lördagar kl 18:00 är det öppet för allmänheten som har möjlighet att deltaga i helgmålsbönerna som anordnas av Svarta Örns Orden i Borås.

Det finns även möjlighet att hyra kapellet för bröllop och dop mellan maj och september. Det går även att besöka kapellet efter avtalad tid.

Om du vill hyra kapellet för Bröllop eller dop kontakta då Stefan Larsson på telefon 0733-34 21 21