Logen Norre Port Historia

Bildandet av klubb 
I början av 1950-talet fanns i Varbergs-logen ett 15-tal Bröder som var bosatta i Halmstadtrakten. Bland dessa växte tanken på att bilda en egen Loge. Underlaget var emellertid för litet och man beslöt att bilda en klubb. Den 20 november 1952 samlades 14 stycken bröder på Hotell Mårtensson i Halmstad med avsikt att bilda en klubb under Varbergslogen, allt med Stormästaren samtycke. Efter enhälligt beslut bildades Halmstadklubben och dess förste ordförande blev Gunnar W Andersson som enligt protokollen nedlagt ett stort arbete för att bildandet skulle vara möjligt. Inträdesavgiften var 10 kronor och årsavgiften 5 kronor. Den första tiden genomfördes gradgivningarna i Varberg men i oktober 1953 gavs den första egna graden.   

Bildandet av Logen 
Under de följande åren arbetades det febrilt för att kunna starta en Loge i Halmstad, intresset var stort men av främst ekonomiska skäl var en del Bröder tveksamma. Dessbättre var både Stormästaren och Varbergslogen positivt inställda och lovade hjälp med både penningmedel och Styrande Mästarkedja. Logeinvigningen hölls på Hotell Mårtensson den 9:e september 1956, 93 stycken Bröder var närvarande. Vår förste Styrande Mästare hette Bertil Lilliefelth.   

Fastigheten 
Antalet Bröder i Logen var vid bildandet 30 stycken, genom ett träget arbete växte Brödraantalet och i takt med detta även tankarna på en egen fastighet. 1964 bildades en Egnahemsfond och 3 år senare en kommitté med uppgift att undersöka vilka lämpliga objekt som fanns till buds. 1968 fann man vad man sökte: ett av de i folkmun kallade ”Mågatorpen” var till salu. Några Bröder, bland dem Curt Holmqvist, aktiv i Logen till sin bortgång 2011, 95 år gammal, drev frågan och lyckades övertyga övriga Bröder om att detta var rätt objekt för oss. Vi är idag många Bröder som är tacksamma för att de lyckades. Köpet genomfördes och detta blev en verklig nytändning för Logen Norre Port, medlemsantalet växte och vid slutet av 1980-talet var det ca 170 st.   Med egen fastighet och egen källarmästare ökade Logens namnkunnighet både inom och inte minst utom Orden; få är de Halmstadbor som idag inte känner till Svarta Örnshuset.   En omfattande renovering av fastigheten påbörjades 2005 och fortskred under 5-6 år. Mycket arbete har lagts ner och stora investeringar har gjorts, bl a kan nämnas; nytt tak, installation av fjärrvärme, fasadmålning, trädgård och omgärdande mur, dessutom totalrenovering av köket, ett myndighetskrav då nya krögare tillträdde.    

För närvarande är det Svarta Örnshuset Den Kulinariska Upplevelsen AB som står för verksamheten i huset. (www.svartaornshuset.se)